ANBI

Sinds de invoering van een fiscaal beschikkingenstelsel voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (hierna: ANBI’s) per 1 januari 2008, staat de ontwikkeling van (fiscale) wet- en regelgeving voor ANBI’s niet stil. ANBI’s zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht worden om bepaalde gegevens te publiceren op een website.

Het doel is (mede) om meer (gratis) transparantie te bieden aan het publiek, donateurs, begunstigden en stakeholders zoals de Belastingdienst, om het publieksvertrouwen in de filantropische sector te vergroten.

Stichting Yamah

Forsythialaan 21

3852 JC Ermelo

stichting@yamahyouth.nl

RSIN

8192.58.763

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. De zorg voor het individuele kind door het verstrekken van een dagelijkse maaltijd en kleding, alsmede de ontwikkeling van een goed onderwijssysteem, het verzorgen van leermaterialen, het geven van medische zorg, waaronder malariapreventie, het geven van gezondheidsvoorlichting en zorg voor moeder en kind, het regelen van een watervoorziening;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Gerwin Nijeboer
  • Penningmeester: Joost Duhoux
  • Bestuurslid: Tjitske Nijeboer – Duhoux

Geen van de bestuurders van Stichting Yamah ontvangt een vergoeding of beloning voor diensten.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Stichting Yamah heeft als doel om stabiel te blijven en te kunnen blijven ondersteunen. Op het moment zijn dit bijna 60 kinderen. Stichting Yamah heeft niet de ambitie om grote groei te realiseren. Stabiliteit en continuïteit zijn voor de stichting belangrijker dan exponentiele groei, ook omdat er veel op vertrouwen gaat en directe controle lastig is.

Stichting Yamah ontvangt haar gelden van hoofdzakelijk particulieren die middels een maandelijkse bijdrage, bijdragen aan de doelstelling van stichting Yamah. De stichting is niet-actief om meer sponsoren en daarmee gelden binnen te halen. De bijdragen die binnenkomen worden, per kwartaal, vrijwel volledig aan de London Corner School in Serrekunda, The Gambia overgemaakt. Er wordt geen vermogen opgebouwd.

Het saldo liquide middelen aan het einde van het boekjaar bevat een bedrag van €4.768 wat is ontvangen als gift bij de herdenkingsdienst van het overlijden van een van de oprichters van stichting Yamah. Hiervoor wordt een gepaste bestemming gezocht. Het gehele bedrag is bedoeld om te besteden aan de gepaste bestemming.

Middels de website en een periodieke nieuwsbrief worden sponsoren geïnformeerd over de voortgang van stichting Yamah en de besteding van het geld.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

Zie de meest actuele nieuwsbrief: https://mailchi.mp/c9b97cdedd18/nieuwsbrief-april-2018

Balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar

Stichting Yamah is een kleine stichting, maar desondanks belangrijk om iedereen te laten weten wat er financieel in omgaat. Heel ingewikkeld is het niet. In 2017 hebben we totaal €4.350 aan sponsorgeld mogen ontvangen. In totaal hebben we daardoor in 2017 €4.600 kunnen overmaken aan de London Corner School.

De balans aan het einde van kalenderjaar 2017 is als volgt.


Bedragen zijn in euro’s.